Make your own free website on Tripod.com

  กู้ยืม l จำนอง l ขายฝาก l ฟ้องขับไล่ l มรดก l คำพิพากษาศาลฎีกา l แนะนำสำนักงานทนายความ
 กระดานคำถาม l ทนายบอร์ด l สมุดเยี่ยม l เวบลิ้งค์ l เพิ่มลิ้งค์ lวิชาบรรยายภาคสอง

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1

ศึกษาปัญหาในกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เฉพาะบทบัญญัติว่าด้วยบทวิเคราะห์ศัพท์ ศาล คู่ความ การยื่นและการส่งคำคู่ความและเอกสาร คำพิพากษาและคำสั่ง โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎี และคำพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถปรับใช้บทบัญญัติของกฎหมายได้ในเชิงปฏิบัติ

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 2

ศึกษาปัญหาในกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เฉพาะบทบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น และวิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎี และคำพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถปรับใช้บทบัญญัติของกฎหมายได้ในเชิงปฏิบัติ

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3

ศึกษาปัญหาในกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เฉพาะบทบัญญัติว่าด้วย อุทธรณ์ และฎีกา โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎี และคำพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถปรับใช้บทบัญญัติของกฎหมายได้ในเชิงปฏิบัติ

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4

ศึกษาปัญหาในกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เฉพาะบทบัญญัติว่าด้วยวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา และการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎี และคำพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถปรับใช้บทบัญญัติของกฎหมายได้ในเชิงปฏิบัติ

สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ศึกษาปัญหาสำคัญในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เพื่อให้มีความเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้น และเข้าใจกระบวนวิธีพิจารณาความแพ่งตลอดทั้งกระบวนพิจารณา โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎี และคำพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถปรับใช้บทบัญญัติของกฎหมายได้ในเชิงปฏิบัติ

พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงและศาลเยาวชนและครอบครัว

ศึกษาปัญหาในกฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กรศาลยุติธรรม อำนาจหน้าที่ของผู้พิพากษาศาลยุติธรรม วิธีพิจารณาคดีอาญาในศาลแขวง และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ในศาลเยาวชนและครอบครัว โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎี และคำพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถปรับใช้บทบัญญัติของกฎหมายได้ในเชิงปฏิบัติ

กฎหมายล้มละลาย

ศึกษาปัญหาในกฎหมายล้มละลาย ขั้นตอนดำเนินคดีล้มละลาย อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎี และคำพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถปรับใช้บทบัญญัติของกฎหมายได้ในเชิงปฏิบัติ

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 - 2

ศึกษาปัญหาในกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เฉพาะบทบัญญัติว่าด้วยหลักทั่วไป อำนาจพนักงานสอบสวนและศาล การฟ้องคดีอาญา และคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา หมายเรียกและหมายอาญา การจับ ขัง จำคุก ค้น ปล่อยชั่วคราว และการสอบสวน โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎี และคำพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถปรับใช้บทบัญญัติของกฎหมายได้ในเชิงปฏิบัติ

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3 - 4

ศึกษาปัญหาในกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เฉพาะบทบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น อุทธรณ์ และฎีกา โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎี และคำพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถปรับใช้บทบัญญัติของกฎหมายได้ในเชิงปฏิบัติ

สิทธิของบุคคลตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของบุคคลในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายรัฐธรรมนูญ ในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎี และคำพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถปรับใช้บทบัญญัติของกฎหมายได้ในเชิงปฏิบัติ

สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ศึกษาปัญหาสำคัญในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อให้มีความเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้น และเข้าใจกระบวนวิธีพิจารณาความอาญาตลอดทั้งกระบวนพิจารณา โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎี และคำพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถปรับใช้บทบัญญัติของกฎหมายได้ในเชิงปฏิบัติ

กฎหมายพยานหลักฐาน

ศึกษาปัญหาในกฎหมายลักษณะพยาน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎี และคำพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถปรับใช้บทบัญญัติของกฎหมายได้ในเชิงปฏิบัติ

ว่าความและการถามพยาน

ศึกษาปัญหาในกฎหมายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทนายความ การซักถามข้อเท็จจริง การให้คำปรึกษา การให้ความเห็น การว่าความ ตลอดจนอุดมการณ์และจริยธรรมของทนายความกลับหน้าแรก

ติดต่อผู้จัดทำได้ที่  tanay27@hotmail.com
โฮมเพจนี้เกิดมาเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2543