Make your own free website on Tripod.com

 เรื่องนี้มีปัญหาอยู่ว่า เมื่อถึงวันโอนกรรมสิทธิ์ตามสัญญาคือวันที่ 25 มกราคม 2535 นายดำจะต้องมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามสัญญาก่อนหรือไม่ การที่นายดำไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินในวันนัดโอนกรรมสิทธิ์ตามสัญญาจะซื้อจะขาย จะถือว่าจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาหรือไม่ เห็นว่า ผู้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของที่ดินอยู่ในขณะทำสัญญาก็ได้ เพราะสาระสำคัญที่เป็นวัตถุประสงค์ของการซื้อขายก็คือ ให้ผู้ซื้อได้กรรมสิทธิ์ไปโดยชำระราคาที่ตกลง หากผู้ขายสามารถจัดการให้ผู้ซื้อได้กรรมสิทธิ์โดยชำระราคาตามที่ตกลงกันไว้ สัญญาจะซื้อจะขายนั้นก็ใช้ได้แล้ว
เมื่อข้อเท็จจริงได้ความยุติว่า ในวันนัดนายดำได้ไปที่สำนักงานที่ดินพร้อมกับนายแดงผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และได้แสดงเจตนาว่าจะโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่นายขาวตามสัญญา แต่นายขาวเกี่ยงให้นายดำรับโอนกรรมสิทธิ์จากนายแดงก่อน แล้วจัดการโอนให้แก่นายขาว จึงไม่อาจตกลงกันได้ในวันนัดโอน เช่นนี้ แม้ว่านายดำจะไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินในวันนัดโอน ก็จะถือว่านายดำเป็นฝ่ายผิดสัญญาไม่ได้


ที่มา : คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1881/2540